แหล่งท่องเที่ยวอำเภออินทร์บุรี
                                               

1.วัดสุทธาวาส
หรือวัดใหม่มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระ จุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครูเป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชาภาพตอนผจญมารภาพตอนพระพุทธองค์ฉัน อาหารที่นายจุนทะถวายทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับณต้นรังคู่เสด็จสู่ปรินิพพาน  และภาพเรื่องราวของการถวาย พระเพลิงการแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดาบนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอย ในน้ำปัจจุบันได้ลบเลือนไปแล้วนับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง 

2.วัดโบสถ์
ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสาย สิงห์บุรี - ชัยนาท(สายเก่า)ประมาณ๑๖กม. เป็นพระอารามหลวงเดิมเป็นวัดร้างมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรีและพระอุโบสถเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้ราง รถไฟเป็นแกนกลางข้างล่างวัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีหรือเป็นพระอารามหลวงวัดแรกในจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุทธิโมลีเป็นผู้มีอุปการะคุณต่างๆต่ออำเภออินทร์บุรีและเป็นวัดที่มีพระ ภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมาก ภายในวัดยังมีโรงเรียนวัดโบสถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี หอสมุดแห่งชาติและโรงเรียนพระปริยัติธรรม(โรงเรียนพระภิกษุสามเณร)เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ม.16เป็น สถานศึกษาของสามเณรทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้มีสามเณรที่เรียนประมาณ90รูปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.036581408

3.พิพิธภัณฑสถานแแห่งชาติอินทร์บุรี
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อนก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาส วัดโบสถ์พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานีได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์เช่นโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณ บ้านคูเมืองแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์พัดยศพระพุทธรูปสมัยต่างๆเครื่องถ้วย ศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง เป็นก ารละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ การเดินทาง สามารถไฟได้โดยรถยนต์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรีอินทร์บุรี(สายเก่า)ระหว่างกิโลเมตร
ที่14 - 15 และรถประจำทางไปได้ 2 สายสายแรกรถสายสิงห์บุรี - ชัยนาท(สายเก่า)รถจอดที่บขส.สายที่สองรถสาย กรุงเทพฯ-อำเภอวัดสิงห์(ป.1 และ ป.2) รถออกจากสถานีขนส่งหมอชิต

4.เมืองโบราณบ้านคูเมือง
(อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชามหม้อไหกาน้ำลูกปัดหินสีต่างๆตะคันดินเผาธรรมจักรหินเขียวตุ้มหูลูกปัด  หินสีและเหรียญเงินมีคำจารึกว่า"ศรีทวารวดีศวรปุญยะ"แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน วัตถุโบราณที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรีและภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมือง ปัจจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่มีคูน้ำโบราณล้อมรอบมีพันธุ์ไม้ต่างๆร่มรื่นสวยงามการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรีอินทร์บุรี(สายเก่า)กิโลเมตรที่ 17 หรือห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรีประมาณ 7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2385 เส้นอินทร์บุรี-หนองสุ่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา โทร. 035242501

5.วัดม่วง
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปีพ.ศ. 2365 เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มากจึงเรียกว่า"วัดม่วง" 
ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆใน วิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานที่พุทธลักษณะงดงามประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์มีฐานบัว ขนาดใหญ่รองรับเพดานประดับด้วยลายเขียนรูปดาวมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นฝีมือช่างพื้นบ้านสันนิษฐาน ว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4และมีเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม ของสังคมโบราณในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

6.องค์พระอินทร์
พระอินทร์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆเป็น ผู้นำเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดอสูรร้ายในหลายคราวหากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมาช่วยทุกครั้งไปมีฐานะเป็นพระผู้ ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลกดินฟ้าอากาศและสงครามและยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าอำนาจ ของพระอินทร์นั้นจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้นพร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองรวมถึงคุ้ม ครองผู้บูชาในศาสนาพุทธพระอินทร์ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง5,000ปีเนื่องจากพระอินทร์เป็น เทวกษัตริย์หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพจึงมีอำนาจในการสั่งการทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ ไม่ดีการกราบไหว้เทพทั้ง 2 องค์ เป็นสิริมงคลยิ่ง และเมื่อได้ไปกราบในคราวเดียวกันก็จะเป็นสิริมงคลเพิ่มพูน