แหล่งท่องเที่ยวอำเภอโคกสำโรง

 1.วัดเขาวงพระจันทร์
 บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์จะมีทางบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาประมาณ3,790ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับ  น้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว1,680เมตรใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึง  ยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมงสองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมดบางแห่งจะเป็นที่ลาดบางแห่งจะ  เป็นที่ชันเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตาการเดินทางมีรถโดยสารประจำทาง  จากสถานี ขนส่งสายลพบุรี-โคกสำโรงผ่านทางหน้าวัดและเหมารถรับจ้างเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร