แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเนินขาม

1.โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งอยู่ที่ตำบลสุขเดือนห้าตั้งอยู่เลขที่1411บ้านหนองยางหมู่ที่1ตำบลสุขเดือนห้ามูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ประมาณ41ไร่ให้เป็น"ศูนย์สาธิการเกษตรแบบผสมผสาน"โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยี การเกษตรและเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกรและได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานการปรับปรุงบำรุง ดินและการขยายพันธุ์พืช โดยจัดให้มีกิจกรรมสำคัญคือสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ดปลูกพืชไร่ผักและผลไม้พืชอาหารสัตว์ การปศุสัตว์และพัฒนาที่ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขยายพันธุ์กล้าไม้ การประมงการปลูกพืชสมุนไพร และให้บริการสีข้าว มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการพืชและการจัดการน้ำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 5 (ก) เลขที่ 552หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวงอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร 056 -405070-4โทรสาร 056-405070 หรือคุณสุจิต ใจจิต โทร 081-9720700

2.ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลเนินขามอยู่ห่างจากอำเภอเมือง60กิโลเมตรเป็นป่าชุมชนดดยรอบเขาราวเทียนทองได้ร่วมกันอนุรักษ์ ไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนและเป็นสถานที่ให้ผู้ที่สนใจธรรมชาติและป่าไม้ได้มาศึกษาและพักผ่อนมีพื้นที่ทั้งหมด 7,800 ไร่ลักษณะภูมิอากาศที่เป็นที่ราบสลับเนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง89 -139 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ เนินเขาทีเป็นป่าเบญจพรรณมีไผ่รวกจำนวนมากประกอบด้วยภูเขา4ลูกคือเขากระเจียวเขารวกและเขาเครืออยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางจากรุงเทพฯตามเส้นทางกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรีชัยนาท(ทางหลวงหมายเลข340) เลี้ยวซ้ายไป อำเภอหันคา ไปตามเส้นทางอำเภอ เนินขาม สอบถามข้อมูลที่ ผู้ใหญ่สายชน พวงพิกุล 199 หมู่ที่ 10ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโทร.0860373837,0895669432อีเมล:khaoraocf@yahoo.com