แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชโย
                   
1.วัดไชโยวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏมีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาล ที่4เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)แห่งวัดระฆังโฆสิตารามธนบุรีได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อพ.ศ.2430แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11วา 1ศอก 7นิ้ว และพระราชทานนามว่า"พระมหาพุทธพิมพ์"มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้นและในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตรสูง 7 เมตรสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437 องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ใน พระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหารมีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาภายใน พระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)แห่งวัดระฆังโฆสิตารามธนบุรีปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงาม สมบูรณ์ยิ่ง

2.วัดเฉลิมกาญจณาภิเษก(วัดโพธิ์หอม)
วัดนี้เดิมเป็นวัดร้างสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเพิ่งจะเริ่มสร้างเป็นวัดใหม่เมื่อประมาณ10ปีสิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้คือรูป พรหมสี่หน้าปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวน2เศียรที่ขุดได้ภายในวัดประดิษฐานอยู่ในซุ้มข้างเจดีย์ลักษณะศิลปะเป็นแบบขอม ซึ่งเดิมอาจใช้เป็นส่วนยอดของประตูวัดหรือพระอุโบสถเหมือนกับที่พบว่าใช้เป็นยอดของประตูพระราชวังสมัยกรุงศรี - อยุธยานอกจากนี้มีกุฏิเจ้าอาวาสหลังใหม่ที่เป็นศิลปะผสมคล้ายเอเชียและยุโรป

3.วัดสระเกษ
วัดนี้เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา ตำบลชัยภูมิ เดิมชื่อบ้านสระเกษขึ้นอยู่กับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญมีกล่าวไว้ในพระราช พงศาวดารว่าเมื่อ พ.ศ.2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาตั้งค่ายอยู่ที่บ้านสระเกษสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จ พระเอกาทศรถได้รุกไล่ตีทัพของพระเจ้าเชียงใหม่จนแตกพ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินมาวัดสระเกษเมื่อปีพ.ศ.2513 เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

4.กลุ่มจักสานบ้านมหานาม
ตำบลไชยภูมิ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเช่นกระเป๋าแจกันส่วนใหญ่มีตลาดส่งออกในประเทศ และตลาดต่างประเทศบ้าง กลุ่มจะมีการพัฒนารูปแบบสินค้าอยู่เสมอแต่มีข้อจำกัดด้านการคมนาคมเข้าถึง ถนนแคบ รถใหญ่เข้าได้ไม่สะดวก